Finansiering av PMH-Hallen!

Finansiering av lagerhall/lagertält samt en tälthall eller flera tälthallar

PMH-Hallen kan finansieras genom olika alternativ: köp, hyrköp, hyra eller leasing.


Hallen betraktas som lös egendom och kan därmed finansieras med t ex leasing till skillnad från fast egendom (traditionella byggnationer).

Detta ger dig full nyttjanderätt och du kan fritt disponera din PMH-Hall / Lagerhall inom din verksamhet. Hallen utgör i normalfallet full säkerhet och hyran/leasingavgiften är dessutom 100% avdragsgill.

Fördelarna är flera bl a belastas inte balansräkningen, samt soliditeten och likviditeten påverkas inte negativt av din investering. Hallen kan i samband med hyrköp och leasing köpas ut till ett restvärde, lämnas tillbaka eller om så önskas kan avtalet förlängas. Vid koncernförhållanden och börsbolag kan s k operationell leasing väljas som finansieringsform för att ej påverka bolagens balansräkning.

PMH har sedan flera år ett samarbete med utvalt finansbolag och bank som erbjuder stort kunnande, kostnadsattraktivitet och bästa service.


Fördelar med hyrköp/leasing:

- Påverkar inte kreditutrymmet.
- Avdragsgill kostnad istället för investering och avskrivning.
- Ingen bindning av eget kapital.
- Soliditeten och likviditeten får en begränsad påverkan.
- Enkelt att planera och följa upp.